කුරුවිට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද සුර්ය මංගල්‍යය 2017

ජාතික සංහිදියාව අරමුණු කර ගත් මෙම අවුරුදු උළෙල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා S.M.A.K අනුරුධිකා මැතිනිය සහ කොට්ඨාසයේ පාසල්වල විදුහල්පති තුමා /තුමිය ඇතුලු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මග පෙන්වීමෙන් 2017/05/05 දින කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගනයේදී දවස පුරා පවත්වන්නට යෙදුණි. මෙම උළෙල සදහා සිංහල,දමිල සහ මුස්ලිම් පාසල් නියෝජනය කරමින් 1200 කට අධික ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ප්‍රමාණයක් සභාගි වුනි

 

ජාතික සංහිදියාව අරමුණු කර ගත් මෙම අවුරුදු උළෙල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා S.M.A.K අනුරුධිකා මැතිනිය සහ කොට්ඨාසයේ පාසල්…

Posted by R/ Kuruwita Central College on Friday, 5 May 2017