සදහම් සිසිල වෙසක් පොහොය වැඩසටහන 2017

ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව කුරුවිට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ වෙසක් සතිය තුළ සිදුකරන පුණ්‍ය මහෝත්සව වැඩසටහන.

2017/05/07 – ප‍්‍රජා සත්කාර ආගමික වැඩසටහන (දෙල්ගමුව රජමහ විහාරස්ථානය මූලික කරගෙන පන්සල් භූමිය පවිත‍්‍ර කිරීමේ හා පාසල් භූමිය පවිත‍්‍ර කිරීමේ වැඩසටහන සිදුකිරීම.

2017/05/08 වන දින – පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන (හරිත වන වගාවක් සහ ඵලසපිරි භූමියක් නිර්මාණය කිරීම තේමා කරගෙන නා පැළ සහ පලතුරු පැළ විද්‍යාලය භූමිය තුළ රෝපනය කිරීමට කටයුතු කිරීම.)

2017/05/09 වන දින – පෙර පෝය වැඩසටහන

2017/05/10 වන දින – වෙසක් පහන් කූඩු තරගාවලිය පැවැත්වීම.

2017/05/11 වන දින – කූඩු ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම./ සදහම් සිසිල බැති ගී සරනිය සංචාරය කිරීම.

2017/05/12 වන දින – සුමධුර කාව්‍යමය ධර්ම දේශනයක් පැවැත්වීම හා සදහම් සිසිල බැති ගී සරනිය පැවැත්වීම.