සදහම් සිසිල සහන සේවා

ගංවතුරින් විපතට පත්වූ නැ/මුදුන්කොටුව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ පවුල් වලට සහ අනෙකුත් අවතැන්වූ පිරිස් සදහා වියළි ද්‍රව්‍ය ප්‍රධානය කිරීම අද දින සිදුකෙරුණි. එම සත්කාරය සදහා අනුරාධපුර පැතුම් චේතනා මහතාගේ මැදිහත්වීම මත ජයන්ත රත්නායක, ධමිකා හේමමාලි මැතිනිය ඇතුලු පවුලේ සැමත්, P. සිරිදන්ත හෙමමාල් මහතා සහ නිල්මිණි සිරිදන්ත මැතිනිය ඇතුලු පවුලේ සැමත්
ලහිරු සුපුන් වීරවර්ධන මහතාත් එක්ව මෙම පරිත්‍යාග ර/කුරුවිට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ජයලත් රත්නසිරි මැතිතුමන්ට ලබාදුන් අතර  එතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් නැ/මුදුන්කොටුව විද්‍යාලයේදී  අදාල වියළි ආහාර ද්‍රවය ලබාදීමේ සත්කාරය සිදුකෙරුණි .එම අවස්ථාවට නැ/මුදුන්කොටුව විද්‍යාලයේ විදුහල්පති U.P ආනන්ද කුමාර මැතිතුමා, පොහොරභාව මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නිමල් ප්‍රේමරත්න මැතිතුමා චන්ද්‍රිකා රෝහිනී මහත්මිය සහ එම දියණිය සහ විද්‍යාලවල ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීන් කිහිපදෙනෙක්ද සභාගිවිය .

සුන්දරත්වයෙන් මිදුණු සොබාදහමේ අකාරුණික හස්තයට නතුවී සරණක් නොමැති පිරිසට සරනක්වූ අනුරාධපුරයේ ජයන්ත රත්නායක මහතා ඇතුළු පවුලේ සැමට , P. සිරිදන්ත හෙමමාල් මැතිතුමාගේ පවුලේ සැමට , ලහිරු සුපුන් වීරවර්ධන මැතිතුමන්ට මෙම සත්කාරය සිදුකිරීමට සහය ලබාදුන්  චන්ද්‍රිකා රෝහිනී මහත්මියට ර/කුරුවිට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ස්තුතිය