සදහම් සිසිල වෙසක් පොහොය වැඩසටහන 2017

ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව කුරුවිට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ වෙසක් සතිය තුළ සිදුකරන පුණ්‍ය මහෝත්සව වැඩසටහන. 2017/05/07 – ප‍්‍රජා සත්කාර ආගමික වැඩසටහන (දෙල්ගමුව රජමහ විහාරස්ථානය මූලික කරගෙන පන්සල් භූමිය පවිත‍්‍ර කිරීමේ හා පාසල් භූමිය පවිත‍්‍ර කිරීමේ වැඩසටහන සිදුකිරීම. 2017/05/08 වන දින Read more