සදහම් සිසිල සහන සේවා

ගංවතුරින් විපතට පත්වූ නැ/මුදුන්කොටුව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ පවුල් වලට සහ අනෙකුත් අවතැන්වූ පිරිස් සදහා වියළි ද්‍රව්‍ය ප්‍රධානය කිරීම අද දින සිදුකෙරුණි. එම සත්කාරය සදහා අනුරාධපුර පැතුම් චේතනා මහතාගේ මැදිහත්වීම මත ජයන්ත රත්නායක, ධමිකා හේමමාලි මැතිනිය ඇතුලු පවුලේ සැමත්, P. සිරිදන්ත හෙමමාල් Read more

Training Program | Thisara Media Unit members

Training Program | Thisara Media Unit members

Training Program | Thisara Media Unit members තිසර මධ්‍ය ඒකකය සදහා නවක සාමාජික සාමාජිකාවන් 50 ක් බදවා ගන්නා ලදී. 9-10-11 වසර වලින් ඇතුළුව 12/13 වසර වලින්ද නවක සාමාජික සාමාජිකාවන් බදවා ගන්නා ලදී.එම සාමාජිකයින් ප්‍රධාන කොටස් 3 කට බෙදා පුහුණුවීම් ලබාදුනි. 1 Read more