සදහම් සිසිල වෙසක් පොහොය වැඩසටහන 2017

ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව කුරුවිට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ වෙසක් සතිය තුළ සිදුකරන පුණ්‍ය මහෝත්සව වැඩසටහන. 2017/05/07 – ප‍්‍රජා සත්කාර ආගමික වැඩසටහන (දෙල්ගමුව රජමහ විහාරස්ථානය මූලික කරගෙන පන්සල් භූමිය පවිත‍්‍ර කිරීමේ හා පාසල් භූමිය පවිත‍්‍ර කිරීමේ වැඩසටහන සිදුකිරීම. 2017/05/08 වන දින Read more

Observer 2K17 | Astro Observation Camp

Observer 2K17 | Astro Observation Camp | R/Sivali Central College

Observer 2K17 රාත්‍රී අහස නිරීක්ෂණ කදවුර ර/සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පවත්වන ලදී එය සදහා අප පාසලේ ළමුන් 25 දෙනෙකු සභාගි ව් අතර එහිදී රාත්‍රී අහස නිර්ක්ෂණයට අමතරව සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් හා ක්‍රියාකාරම් රාශියක් රාත්‍රිය පුරා සිදු කරන ලදී  

Training Program | Thisara Media Unit members

Training Program | Thisara Media Unit members

Training Program | Thisara Media Unit members තිසර මධ්‍ය ඒකකය සදහා නවක සාමාජික සාමාජිකාවන් 50 ක් බදවා ගන්නා ලදී. 9-10-11 වසර වලින් ඇතුළුව 12/13 වසර වලින්ද නවක සාමාජික සාමාජිකාවන් බදවා ගන්නා ලදී.එම සාමාජිකයින් ප්‍රධාන කොටස් 3 කට බෙදා පුහුණුවීම් ලබාදුනි. 1 Read more