සදහම් සිසිල සහන සේවා

ගංවතුරින් විපතට පත්වූ නැ/මුදුන්කොටුව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ පවුල් වලට සහ අනෙකුත් අවතැන්වූ පිරිස් සදහා වියළි ද්‍රව්‍ය ප්‍රධානය කිරීම අද දින සිදුකෙරුණි. එම සත්කාරය සදහා අනුරාධපුර පැතුම් චේතනා මහතාගේ මැදිහත්වීම මත ජයන්ත රත්නායක, ධමිකා හේමමාලි මැතිනිය ඇතුලු පවුලේ සැමත්, P. සිරිදන්ත හෙමමාල් Read more