සදහම් සිසිල වෙසක් පොහොය වැඩසටහන | සජීවී විකාශය | තිසර TV | Day 02